Phong Thủy và Huyền Thuật
Phong Thủy và Huyền Thuật
 Tiếng Việt     Tiếng Anh  
 
     TRƯỜNG SA - HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM      


Kết quả hình ảnh cho cờ việt nam


Kết quả hình ảnh cho y nghia bong hong cai ao
CHÚC MNG NĂM MI - XUÂN K HI - 2019


Kết quả hình ảnh cho pháo hoa

CHÚC QUÝ VỊ KHÁCH QUÝ NĂM MỚI HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG !
 

 


Rao vặt miễn phí Quảng Cáo Trang Vàng

 

Trang nhất » NGHI QUỸ - CHÂN NGÔN (THẦN CHÚ - MAN TRA - KHATHA...)

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/12/2015 12:14 - Người đăng bài viết: quantri
Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni

Hán dịch: Tam Tạng Sa-môn Bất Không đời Đường
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
 
 

宝箧印陀 Bao khiep anTôi nghe như vầy:
 
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại hồ Bảo Quang Minh, trong vườn Vô Cấu của nước Ma-kiệt-đà. Khi ấy có vô lượng trăm ngàn chư đại Bồ-Tát, đại Thanh Văn, trời, rồng, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân đang vây quanh Thế Tôn.
 
Bấy giờ trong đại chúng có một đại Bà-la-môn tên là Vô Cấu Diệu Quang, thông minh học rộng, người thấy hoan hỷ, và luôn hành Thập Thiện. Ngài đã quy y và hết mực kính tin Tam Bảo. Ngài có trí tuệ sắc bén và luôn luôn mong muốn tất cả chúng sanh viên mãn lợi ích lành, giàu sang thịnh vượng.
 
Khi ấy Bà-la-môn Vô Cấu Diệu Quang từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi đi đến chỗ của Phật, nhiễu Phật bảy vòng, và cầm hương hoa để phụng hiến Thế Tôn. Tiếp đến, ngài lấy y phục vô giá tuyệt đẹp, xâu chuỗi anh lạc, và dây chuyền châu báu mà phủ ở trên Đức Phật. Sau đó, ngài đảnh lễ với trán chạm sát đôi chân của Như Lai, rồi đứng qua một bên và cung kính bạch rằng:
 
"Ngưỡng mong Thế Tôn và các đại chúng hãy đến nhà của con vào sáng mai để tiếp thọ cúng dường!"
 
Lúc bấy giờ Thế Tôn lặng yên hứa khả. Khi biết Phật đã nhận lời, Bà-la-môn liền vội trở về. Ngay tối hôm đó, ngài chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống ngon lạ với trăm vị, rưới nước, quét dọn sảnh đường, và treo phan lọng.
 
Đến sáng hôm sau, Bà-la-môn cùng với hàng quyến thuộc cầm theo hương hoa và nhạc khí đến chỗ của Như Lai, rồi thưa rằng:
 
"Thời khắc đã đến, kính mong Thế Tôn giáng lâm."
 
Khi ấy Thế Tôn dùng lời hiền hòa để an ủi Bà-la-môn Vô Cấu Diệu Quang kia, rồi Ngài bảo toàn thể đại chúng rằng:
 
"Vì muốn cho vị Bà-la-môn kia được lợi ích to lớn, chúng đệ tử đều nên tới nhà của ông ấy để tiếp thọ cúng dường."
 
Bấy giờ Thế tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Khi vừa mới đứng lên, toàn thân của Đức Phật phóng ra muôn loại ánh sáng. Chúng hòa quyện với sắc màu tuyệt đẹp và chiếu soi khắp mười phương. Khi mọi nơi đều đã hay biết, sau đó ánh sáng ấy mới lui tan.
 
Với lòng cung kính hộ tống Như Lai, lúc ấy Bà-la-môn cầm hương hoa vi diệu, cùng hàng quyến thuộc, thiên long bát bộ, Đế-thích, Phạm Thiên, và Tứ Thiên Vương đi ở phía trước dẫn đường.
 
Khi đó Thế Tôn đi về phía trước không xa, thì đến một khu vườn tên là Phong Tài. Ở trong khu vườn ấy có một ngôi tháp cổ đã mục nát, hư hoại, nằm ngả nghiêng. Gai góc mọc um tùm trước sân, cỏ dại phủ kín cửa ngõ, ngói đá bị chôn vùi, và nó giống như một đồn đất.
 
Bấy giờ Thế Tôn đi thẳng đến ngôi tháp. Ngay lúc đó ở trên tháp phóng đại quang minh và chiếu diệu rực rỡ. Ở trong đồn đất vang ra tiếng ngợi khen rằng:
 
"Lành thay, lành thay, Thích-ca-mâu-ni Phật! Những hạnh làm ngày nay của Ngài, thật là cảnh giới cực thiện. Và còn Bà-la-môn, hôm nay ông sẽ được lợi ích lành lớn lao."
 
Lúc ấy Thế Tôn đảnh lễ ngôi tháp cũ kỹ kia, đi nhiễu bên phải ba vòng, và cởi phần trên của y phục đang mặc mà đắp lên nơi đó. Bấy giờ, nước mắt hòa với máu của Thế Tôn rơi chảy xuống. Khi nghẹn ngào rơi lệ xong, Ngài mỉm cười.
 
Giữa lúc bấy giờ, mười phương chư Phật đồng nhìn lẫn nhau và cũng đều rơi lệ. Rồi mỗi vị đều phóng quang minh chiếu đến ngôi tháp này. Khi ấy đại chúng kinh ngạc vô cùng, nét mặt biến sắc, và ai nấy đều muốn giải đáp điều nghi vấn của mình.
 
Bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ-Tát và những vị khác cũng đều rơi lệ. Ngài cầm chày kim cang đang bốc cháy phừng phừng mà quơ múa vòng quanh, rồi đi đến chỗ của Phật, bạch rằng:
 
"Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà xuất hiện ánh sáng này? Vì sao mắt của Như Lai rơi lệ như thế? Và do đâu mà mười phương chư Phật kia cũng phóng quang minh tốt lành đến nơi đây? Kính mong Như Lai ở giữa đại chúng, hãy giải trừ mối nghi của con."
 
Khi đó Thế Tôn bảo ngài Kim Cang Thủ:
 
"Đại bảo tháp này tích chứa toàn thân xá lợi của Như Lai. Vô lượng ức mật ấn Pháp yếu tâm đà-la-ni của tất cả Như Lai đều ở tại trong đó.
 
Này Kim Cang Thủ! Do bởi có Pháp yếu này ở tại trong đó, ngôi tháp liền biến thành trùng trùng điệp điệp, không một lỗ hổng như các hạt mè chồng chất lên nhau.
 
Lại cũng phải biết rằng trăm ngàn ức thân của Như Lai cũng dày kín như các hạt mè chồng chất lên nhau.
 
Toàn thân xá lợi của trăm ngàn câu chi Như Lai và cho đến 84.000 Pháp môn cũng ở tại trong đó.
 
99 tỷ ức đảnh tướng của Như Lai cũng ở tại trong đó.
 
Do bởi những điều vi diệu ấy, cho nên ở xung quanh của tháp này mới có sự linh nghiệm thần kỳ, uy đức thù thắng, và có thể phủ khắp tất cả việc cát tường của thế gian."
 
Khi đại chúng nghe lời Phật dạy, họ đều xa rời trần cấu, đoạn các phiền não, và đắc Pháp nhãn tịnh. Do căn cơ của đại chúng bất đồng nên điều lợi ích đạt được của mỗi người cũng khác. Có vị đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-Hàm, A-na-hàm, hay A-la-hán. Có vị ngộ Đạo của Bích-chi-phật. Có vị tu Bồ-Tát Đạo đắc Nhất Thiết Trí hay quả vị bất thối chuyển. Hoặc có vị chứng đắc Sơ Địa, Nhị Địa, và cho đến Thập Địa. Hoặc có vị đầy đủ Lục Độ Ba-la-mật. Còn vị Bà-la-môn thì được viễn ly trần cấu và đắc năm loại thần thông. Khi thấy việc hy hữu và kỳ đặc này, ngài Kim Cang Thủ thưa rằng:
 
"Thật là kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn! Đại chúng chỉ mới nghe về việc đó mà đã được công đức thù thắng như vậy. Hà huống là nghe diệu lý thâm sâu và chí tâm khởi tín, thì sẽ được bao nhiêu công đức?"
 
Đức Phật bảo:
 
"Hãy lắng nghe, Kim Cang Thủ! Vào đời sau, nếu có thiện nam tín nữ cùng hàng bốn chúng đệ tử nào của Ta mà phát tâm biên chép Kinh điển này, thì tức bằng biên chép 99 tỷ ức của tất cả Kinh điển mà chư Như Lai thuyết giảng. Công đức này còn vượt hơn thiện căn mà họ đã gieo trồng ở trước 99 tỷ ức Như Lai. Ngoài ra, họ cũng được tất cả chư Như Lai kia gia trì hộ niệm, như yêu quý con mắt của mình, cũng như mẹ hiền yêu thương và che chở con thơ.
 
Nếu ai đọc tụng quyển Kinh này, tức là bằng đọc tụng hết thảy Kinh điển của quá khứ, hiện tại, cùng vị lai của chư Phật thuyết giảng.
 
Do bởi đọc tụng Kinh này, 99 tỷ ức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác đều đến, trùng trùng điệp điệp, dày kín như hạt mè chồng chất lên nhau, không một lỗ hổng. Ngày đêm chư Phật kia đều hiện thân gia trì cho người ấy.
 
Vô số Hằng Hà sa tất cả chư Phật Như Lai như thế, số trước tụ hội chưa đi, số sau trùng trùng lại đến. Chư Phật vụt đến rồi đi, ví như cát mịn xoáy cuộn ở dòng nước xiết. Chư Phật đi rồi lại đến--không một chút đình trệ.
 
Nếu có người lấy hương hoa, hương xoa, vòng hoa, y phục, và đồ vật trang trí vi diệu để cúng dường Kinh này, thì tức đồng như họ lấy hương hoa cõi trời, y phục, đồ vật trang nghiêm bằng thất bảo, và số ấy tích tụ cao như núi Tu-di, mà đem hết cúng dường ở trước 99 tỷ ức Như Lai. Căn lành mà họ gieo trồng ở Kinh này thì cũng như vậy."
 
Khi thiên long bát bộ cùng người và phi nhân nghe những lời đó xong, lòng ai nấy đều ngạc nhiên, rồi họ nói với nhau rằng:
 
"Uy đức của đồn đất đổ nát này thật kỳ diệu! Do bởi thần lực gia trì của Như Lai nên mới hiện ra thần biến như vậy."
 
Ngài Kim Cang Thủ lại bạch với Đức Phật rằng:
 
"Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà ngôi tháp bảy báu này lại hiện ra như một đồn đất?"
 
Phật bảo ngài Kim Cang Thủ:
 
"Đây không phải là một đồn đất, mà là một đại bảo tháp thù diệu. Do nghiệp quả thấp kém của chúng sanh nên nó mới ẩn tàng chẳng hiện. Mặc dầu tháp ẩn khuất nhưng toàn thân của Như Lai chẳng thể hủy hoại. Thân kim cang tạng của Như Lai thì làm sao có thể hoại diệt được?
 
Sau khi Ta diệt độ, vào thời Mạt Pháp bức bách sau này, nếu có chúng sanh nào tạo nghiệp phi pháp nên phải đọa vào địa ngục, không tin Tam Bảo, và không gieo trồng căn lành, do bởi nhân duyên ấy nên Phật Pháp sẽ ẩn mất. Tuy nhiên tháp này thì vẫn kiên cố bất diệt, đó là vì thần lực gia trì của tất cả Như Lai. Do nghiệp chướng che lấp, chúng sanh vô trí chẳng biết đào lên để dùng trân bảo này. Bởi vậy mà Ta nay rơi lệ, và chư Như Lai kia cũng rơi lệ."
 
Đức Phật lại bảo ngài Kim Cang Thủ rằng:
 
"Nếu có chúng sanh nào biên chép Kinh này, rồi an trí vào trong một ngôi tháp, thì tháp đó sẽ trở thành tháp kim cang tạng của tất cả Như Lai, tháp đà-la-ni tâm bí mật gia trì của tất cả Như Lai, tháp của 99 tỷ ức Như Lai, tháp Phật đảnh Phật nhãn của tất cả Như Lai, và được hết thảy chư Như Lai dùng thần lực bảo hộ.
 
Nếu an trí Kinh này trong một tượng Phật, rồi để vào trong một ngôi tháp, thì tượng sẽ được làm bằng bảy báu, linh nghiệm cảm ứng theo tâm tưởng--không nguyện vọng gì mà chẳng toại.
 
Hãy tùy theo khả năng của mình mà xây tháp bằng đất, gỗ, đá, hay gạch và trang trí lọng che, màn lưới, luân đường, lộ bàn, mái che, chuông, móng nền, hay bực thềm. Do bởi uy lực của Kinh, tháp sẽ tự nhiên thành bảy báu. Thêm nữa, tất cả Như Lai sẽ gia tăng uy lực của Kinh này. Với lời thành thật, chư Như Lai sẽ gia trì không gián đoạn.
 
Nếu có chúng sanh nào có thể lễ bái và cúng dường dẫu chỉ một nén hương hay một cành hoa ở trước tháp này, thì 80 ức kiếp sanh tử trọng tội của họ sẽ tức khắc tiêu diệt. Ở đời hiện tại, họ được thoát miễn tai ương, và khi chết sẽ sanh vào nhà của chư Phật.
 
Giả sử có ai đáng phải đọa vào Địa Ngục Vô Gián, nhưng dẫu họ chỉ một lần lễ bái hoặc đi nhiễu bên phải ở tháp này, thì cánh cửa địa ngục sẽ đóng bít và con đường Bồ-đề rộng mở.
 
Lại nữa, tất cả Như Lai sẽ dùng thần lực mà hộ vệ ở tại nơi tháp và hình tượng được an trí Kinh này.
 
- Nơi ấy sẽ không bị gió bão hay sấm sét tàn hại.
- Nơi ấy sẽ không bị quấy nhiễu bởi rắn độc, bò cạp, hay những côn trùng độc hại khác.
- Nơi ấy sẽ không bị sư tử, voi điên, cọp, sói, dã can, ong, hay rết rít gây hại.
- Nơi ấy cũng chẳng bị khủng bố bởi dạ-xoa, la-sát, bộ-đa, tỳ-xá-già, yêu tinh yêu quái, hay bệnh động kinh.
- Nơi ấy cũng chẳng bị truyền nhiễm bởi mọi chứng bệnh nóng lạnh, các bệnh lở loét, ghẻ hủi, hay ung nhọt.
 
Nếu ai chỉ thoáng thấy tháp này thì sẽ có thể diệt trừ tất cả tai nạn. Sáu loại thú vật, ngựa, và người, bao gồm đồng nam đồng nữ, cũng sẽ chẳng bị ôn dịch lây nhiễm.
 
- Họ sẽ không bị chết oan hay chết yểu đột ngột.
- Họ sẽ không bị dao gậy hay nước lửa gây hại.
- Họ sẽ không bị đạo tặc hay oán thù xâm hại.
- Họ cũng không phải lo âu về đói kém hay nghèo khốn.
- Bùa chú trù ếm sẽ chẳng thể tổn hại đến họ.
 
- Tứ Đại Thiên Vương cùng hàng quyến thuộc sẽ ngày đêm hộ vệ họ.
- 28 bộ của đại tướng dạ-xoa, nhật nguyệt ngũ tinh, và tràng vân tuệ tịnh sẽ ngày đêm hộ vệ họ.
- Tất cả long vương sẽ làm mưa đúng thời và gia tăng tinh khí cho họ.
- Tất cả chư thiên, bao gồm chư thiên ở trời Đao-lợi, mỗi ngày ba thời sẽ bay xuống để cúng dường họ.
- Tất cả chư tiên sẽ tụ tập ba thời mỗi ngày để nhiễu quanh tháp, ca vịnh, chiêm lễ, cảm tạ, và chiêm ngưỡng.
- Thiên chủ Đế-thích cùng với các thiên nữ sẽ bay xuống cúng dường ở ba thời mỗi ngày.
 
Nơi đó liền được tất cả Như Lai hộ niệm và gia trì. Do trong tháp có Kinh này nên mới có những việc như vậy.
 
Nếu ai dùng đất, đá, gỗ, vàng, bạc, đồng, hoặc chì để xây tháp, rồi biên chép thần chú này và an trí vào bên trong, khi mới vừa an trí xong, tháp đó sẽ trở thành tháp bảy báu. Bực thềm ở trên và dưới, lộ bàn, tản cái, chuông, và luân đường sẽ làm toàn bằng thất bảo. Bốn mặt của tháp lại có hình tượng Như Lai. Do vì có Pháp yếu nên tất cả Như Lai sẽ kiên trụ hộ trì ngày đêm mà chẳng rời khỏi. Do uy lực của thần chú, tháp bảy báu có diệu bảo tạng của toàn thân xá lợi, sẽ vọt cao đến giữa cung trời Sắc Cứu Cánh; tháp đứng sừng sững. Hết thảy chư thiên ngày đêm sẽ chiêm ngưỡng, thủ hộ, và cúng dường."
 
Ngài Kim Cang Thủ bạch rằng:
 
"Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Pháp này có công đức thù thắng như thế?"
 
Đức Phật bảo:
 
"Phải biết đây là do sức uy thần của Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni này."
 
Ngài Kim Cang Thủ thưa rằng:
 
"Kính mong Như Lai thương xót chúng con mà tuyên thuyết đà-la-ni này."
 
Đức Phật bảo:
 
"Hãy lắng nghe, tư duy, và chớ lãng quên! Phân thân uy quang của tất cả Như Lai ở hiện tại cùng vị lai và toàn thân xá lợi của chư Phật thuở quá khứ đều tại Bảo Khiếp Ấn Đà-la-ni. Tam thân của chư Như Lai đó cũng ở tại trong này."
 
Kết quả hình ảnh cho bí mật toàn thân xá lợi bảo kiếp ấn đà la niLúc bấy giờ Thế Tôn liền thuyết đà-la-ni: (Bản phiên âm và nguyên bản)
 
"Na mạc, tất đát rị dã địa vĩ ca nam, tát bà, đát tha nghiệt đa nẩm, án, bộ vĩ bà phạ na phạ rị, phạ giả lê, phạ giả để, tổ rô, tổ rô, đà ra, đà ra,
||
namas tryadhvikānāṁ sarva tathāgatānāṁ | oṁ bhuvi-bhavana-vare | vacana-vacati suru suru dhara dhara
 
tát phạ, đát tha nghiệt đa, đà đổ, đà lê, bát na mâm, bà phạ để, nhạ dã, phạ lê, mẫu đát lê, tát ma ra, đát tha nghiệt đa, đạt ma chước ca ra, bát ra mạt lật đa na, phạ nhật ra, mạo địa mãn noa, lăng ca ra, lăng ngật rị đế,
|
sarva tathāgata dhātu dhare | padmaṁ bhavati jaya vare mudre | smara tathāgata dharma-cakra pravartana vajre bodhimaṇḍālaṁkārālaṁkṛte
 
tát phạ, đát tha nghiệt đa địa sắt sỉ đế, mạo đà dã, mạo đà dã, mạo địa, mạo địa, một đình, một đình, tham mạo đà nễ, tham mạo đà dã, giả la, giả la, giả lãn đô,
|
sarva tathāgatādhiṣṭhite | bodhaya bodhaya bodhi bodhi | budhya budhya saṁbodhani saṁbodhaya | cala cala calantu
 
tát phạ phạ ra noa nễ, tát phạ, bá ba, vĩ nghiệt đế, hộ rô, hộ rô, tát phạ, thú ca, nhị nghiệt đế,
|
sarvāvaraṇāni sarva pāpa vigate | huru huru sarva śoka vigate
 
tát phạ, đát tha nghiệt đa, hột rị na dã, phạ nhật ra nê, tam bà ra, tam bà ra,
|
sarva tathāgata hṛdaya vajriṇi | saṁbhāra saṁbhāra
 
tát phạ, đát tha nghiệt đa, ngu hê dã, đà ra nê, mẫu niết lê, một đễ, tô một đễ,
|
sarva tathāgata guhya dhāraṇī-mudre | bhūte subhūte
 
tát phạ, đát tha nghiệt đa địa sắt sỉ đa, đà đổ, nghiệt bệ, sa phạ hạ,
|
sarva tathāgatādhiṣṭhita dhātu garbhe svāhā
 
tam ma da địa sắt sỉ đế, sa phạ ha,
|
samayādhiṣṭhite svāhā
 
tát phạ, đát tha nghiệt đa, hột rị na dã, đà đổ, mẫu nại lê, sa phạ ha,
|
sarva tathāgata hṛdaya dhātu mudre svāhā
 
tô bát ra để sắt sỉ đa, tát đổ bế, đát tha nghiệt đa địa sắt sỉ đế, hộ rô, hộ rô, hồng, hồng, sa phạ ha,
|
supratiṣṭhita stūpe tathāgatādhiṣṭhite huru huru hūṁ hūṁ svāhā
 
án, tát phạ, đát tha nghiệt đa ổ sắt nê sa, đà đổ, mẫu nại ra ni,
|
oṁ sarva tathāgatoṣṇīṣa dhātu mudrāṇi
 
tát phạ, đát tha nghiệt đơn, sa đà đổ, vĩ bộ sử đa địa sắt sỉ đế, hồng, hồng, sa phạ ha."
|
sarva tathāgata sadhātu vibhūṣitādhiṣṭhite hūṁ hūṁ svāhā ||

 Khi Đức Phật nói thần chú này xong, chư Phật Như Lai ở trong đồn đất vang ra tiếng ngợi khen rằng:
 
"Lành thay, lành thay, Thích-ca Thế Tôn! Ngài đã có thể hiện ra ở trong đời ác trược, vì muốn làm lợi ích cho những chúng sanh không nơi nương tựa, không chỗ cậy trông mà diễn nói Pháp thậm thâm, và khiến Pháp yếu như vậy trụ lâu dài ở thế gian để mang đến ích lợi rộng lớn và an ổn vui sướng."
 
Lúc ấy Đức Phật bảo ngài Kim Cang Thủ:
 
"Lắng nghe, lắng nghe! Pháp yếu như vậy có thần lực vô cùng, lợi ích vô biên. Nó ví như ở trên tràng phan có như ý bảo châu, luôn mưa xuống trân bảo và mãn nguyện hết thảy điều mong ước.
 
Ta bây giờ sẽ lược giảng một phần vạn của những sự lợi ích đó. Ông hãy ghi nhớ và thọ trì để làm lợi ích cho tất cả.
 
Nếu có kẻ ác nào sau khi chết đọa vào địa ngục để chịu khổ liên tục mà chẳng có kỳ hạn ra khỏi, như có con cháu nào của họ xưng tên của vong linh và tụng thần chú ở trên, thì khi vừa xong bảy biến, đồng nung sắt nóng sẽ hốt nhiên biến thành ao nước tám công đức, hoa sen nâng đỡ dưới chân, và lọng báu che trên đỉnh đầu của tội nhân. Khi ấy, cửa địa ngục tan vỡ và Đạo Bồ-đề rộng mở. Rồi hoa sen đó sẽ chở họ bay đến Thế Giới Cực Lạc. Khi sinh về cõi nước kia, Nhất Thiết Chủng Trí sẽ tự nhiên hiển lộ. Họ sẽ vô cùng vui thích thuyết Pháp và đắc quả vị Nhất Sanh Bổ Xứ.
 
Lại nữa, như có chúng sanh nào do tội báo thâm trọng nên phải chịu hàng trăm chứng bệnh vào thân, thống khổ bức tâm, nhưng nếu họ tụng thần chú này 21 biến thì trăm bệnh muôn sầu sẽ đồng thời tiêu diệt, thọ mạng diên trường, phước đức vô tận.
 
Giả sử lại có người do nghiệp tham lam bỏn xẻn nên phải sinh ra trong gia đình bần tiện, quần áo chẳng đủ che thân, miếng ăn chẳng đủ lót bụng, gầy gò héo hon, ai trông thấy đều khinh bỉ. Nhưng nếu người này sanh tâm tàm quý, họ vào rừng hái hoa dại, nghiền gỗ mục làm hương bột, rồi đi đến trước tháp mà lễ bái cúng dường, nhiễu bên phải bảy vòng, và rơi lệ sám hối lỗi lầm, thì do bởi thần lực của chú cùng uy đức của tháp nên quả báo bần cùng của họ sẽ liền tiêu diệt. Phú quý hốt nhiên chợt đến, bảy báu rơi xuống như mưa, và họ sẽ chẳng thiếu hụt thứ gì. Ở lúc đó, họ cần phải kính trọng Phật Pháp và bố thí cho kẻ nghèo túng. Giả như họ keo kiệt bủn xỉn thì tài